Thebestinsurance

iSheild

iSheild

iSheild ประกันโรคร้ายแรง และการเสียชีวิต

ผลประโยชน์

คุ้มครองการชีวิตทุกกรณี

+70 โรคร้ายแรง

เลือกจ่ายเบี้ย 5, 10, 15 หรือ 20ปี

คุ้มครองตลอดชีวิต

เบี้ยคงที่

ตลอดสัญญา

ประกันโรคร้ายแรงแบบเก่า

ประกันโรคร้ายแรง iSheild

หมดกังวล

ช่องทางการติดต่อ

ตัวอย่าง

สรุปผลประโยชน์

สอบถามแบบประกันได้ที่ช่องทางการติดต่อ

รูปลูกค้า

รีวิวจากลูกค้าของเรา

รูปรับรางวัล